ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കാത്തിരുന്ന പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി; നിരവധി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകളിൽ ജോലി നേടാം

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, മറ്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കേരള പി.എസ്.സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 വിജ്ഞാപനം. എം‌ബി‌എ, എം‌ഡി, എം‌സി‌എച്ച്, ഡി‌എൻ‌ബി, എം‌എസ്, സി‌എ, എം‌എ, എം‌എസ്ഡബ്ല്യു, പത്താം, ബിരുദാനന്തര യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് പി‌എസ്‌സി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, മറ്റ് തസ്തികകൾ എന്നിവ കേരളത്തിലാണ്.

🟣സംഘടന: കേരള പി.എസ്.സി

🟣പോസ്റ്റ്‌: അസിസ്റ്റന്റ്
പ്രൊഫസർ, ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, മറ്റുള്ളവർ

🟣തൊഴിൽ തരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ

🟣ഒഴിവുകൾ: കണക്കാക്കുന്നില്ല

🟣ജോലിസ്ഥലം: എല്ലാം കേരളം

🟣ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്: ഓൺ‌ലൈൻ

🟢അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക: 06 ഓഗസ്റ്റ് 2020

🔴അവസാന തീയതി: 09 സെപ്റ്റംബർ 2020

Qualification:

 1. Assistant Professor in Obstetrics & Gynaecology
  Medical Post Graduate Degree such as MD/MS from a recognized university/ DNB in the concerned discipline.
  Three years Teaching Experience or such other teaching experience as prescribed by the Medical Council of India
 2. Assistant Professor in Cardiology
  DM (Cardiology)/DNB(Cardiology)
  Three years Teaching Experience or such other Teaching experience as prescribed by the Medical Council of India
 3. Assistant Professor in Nephrology
  DM (Nephrolology)/DNB (Nephrology)
  Three years Teaching Experience or such other Teaching experience as prescribed by the Medical Council of India.
 4. Assistant Professor in Reproductive Medicine
  M.Ch/DNB (Super Speciality) in Reproductive Medicine and Surgery.
  In the absence of the above, MS/MD/DNB(O&G)and Fellowship of National Board/post doctoral fellowship/ Special training in Reproductive Medicine for two years in a recognized teaching/ training centre
 5. Assistant Professor in CardioVascular and Thoracic Surgery
  M.Ch. (Cardio Vascular and Thoracic Surgery)/DNB (Cardio Vascular and Thoracic Surgery)/M.Ch. (Cardiac Surgery)/M.Ch. (Thoracic- Surgery).
  Three years Teaching experience or such other Teaching experience as prescribed by the Medical Council of India
 6. Assistant Professor in Orthopaedics
  Medical Post Graduate Degree such as MS from a recognised University/ DNB in the concerned discipline.
  Three years Teaching Experience or such other teaching experience as prescribed by the Medical Council of India.
 7. Assistant Professor (In the following Subjects :1.Malayalam 2.Sanskrit 3.Social Studies)
  Masters Degree in the concerned subject or discipline with atleast 50% marks or its equivalent and good Academic records. (G.O(P)No.115/2008/H.Edn.Dated:27.09.2008)
  M.ED Degree with not less than 55 % marks (G.O(P)No.102/2011/H.Edn.Dated:19.07.2011)
  Three years teaching experience in Schools or Colleges after acquiring the Professional qualification.
  Must have passed the comprehensive test specifically conducted for the purpose by UGC or any agency duly constituted by the State Government in this behalf. When qualifications are being equal preference shall be given to candidates who possess adequate knowledge in Malayalam.
 8. Assistant Professor in Mathematics
  Masters Degree in the concerned subject or discipline with atleast 50% marks or its equivalent and good Academic records. (G.O(P)No.115/2008/H.Edn. Dated:27.09.2008)
  M.ED Degree with not less than 55% marks (G.O(P)No.102/2011/H.Edn.Dated:19.07.2011)
  Three years teaching experience in Schools or Colleges after acquiring the Professional qualification.
 9. Agronomist
  A First or Second Class Masters Degree in Agronomy
  Five (5) years experience in agricultural planning at the state level.
 10. Scientific Officer (Biology) (Physics) (Chemistry)
  Post Graduate Degree in the concerned subject with not less than 50% marks from a recognised University.
 11. Fisheries Extension Officer
  A Bachelors degree in Fisheries Science from a recognized University
 12. Administrative Officer (and equated categories viz. Chief Inspecting Officer / Principal)
  MBA (Finance) / MBA (HR) or Membership of the Institute of Chartered Accountants of India, with 3(Three) years experience in Managerial / Supervisory cadre in Co-operative Institutions / Scheduled Banks/ Government/ Quasi Government Institutions / Public Limited Companies.
 13. Medical Social Worker
  MSW or MA/Msc in Psychology from a UGC recognised University/Institute established by Government of Kerala/National Institutes of Government of India.
 14. Regional Manager (and equated categories viz Finance Manager-I, Finance Manager-II, Agricultural Development Manager and Core Faculty)
  MBA (Finance) / Membership of the Institute of Chartered Accountants of India, with 3(Three) years experience in Managerial / Supervisory cadre in Cooperative Institutions / Scheduled Banks/ Government/ Quasi Government Institutions / Public Limited Companies.
 15. Regional Manager (and equated categories viz Finance Manager-I, Finance ManagerII, Agricultural Development Manager and Core Faculty)
 16. Must have 3 (Three) years regular service in any cadre (and continuing in service) in the Member Societies affiliated to the Kerala State Co-operative Agricultural and Rural Development Bank Limited and should be in service of the Member Society not only on the date of application but also on the date of appointment to the new post.
 17. MBA (Finance) / Membership of the Institute of Chartered Accountants of India, with 3(Three) years experience in Managerial / Supervisory cadre in Cooperative Institutions / Scheduled Banks/ Government/ Quasi Government Institutions / Public Limited Companies.
 18. Matron (Female) (Engineering/ Polytechnic Hostels)
 19. S.S.L.C
 20. Experience as female House Keeper or Matron in a Hostel or other Institution
 21. Computer Assistant Grade-II
 22. Pass in Plus 2 or its equivalent.
 23. Higher Grade Certificate in Typewriting English (KGTE) and Computer Word Processing or its equivalent.
 24. Fire and Rescue Officer (Driver)(Trainee)
 25. Must have passed Plus two or its equivalent examination
 26. Must possess valid current Motor Driving Licence with endorsement for driving heavy goods vehicle or heavy passenger vehicle with badge.
 27. Overseer Gr-III/Work Superintendent Grade-II
 28. Pass in S.S.L.C or equivalent qualification.
 29. Any one of the following qualifications acquired after a pass in S.S.L.C
 30. Sales Assistant
 31. Degree of a recognised University.
 32. Ability to speak and write English,Hindi and Malayalam.
 33. Statistical Assistant Gr.II/Statistical Investigator Gr.II
 34. A Bachelors Degree either in Economics or in Statistics or Mathematics or Commerce with Statistics from a recognized University or Institution

Vacancy Details:

Assistant Professor in Obstetrics & Gynaecology : 03
Assistant Professor in Cardiology : 02
Assistant Professor in Nephrology : 03
Assistant Professor in Reproductive Medicine : 01
Assistant Professor in CardioVascular and Thoracic Surgery : 02
Assistant Professor in Orthopaedics : 04
Assistant Professor (In the following Subjects : 1.Malayalam 2.Sanskrit 3.Social Studies) : 03
Assistant Professor in Mathematics : 01
Agronomist : 01
Scientific Officer (Biology) (Physics) (Chemistry) [Scientific Officer (Biology) : 16 / Scientific Officer (Physics) : 16 / Scientific Officer (Chemistry)- 21 ]
Fisheries Extension Officer : 08
Administrative Officer (and equated categories viz. Chief Inspecting Officer / Principal) : 01
Medical Social Worker : 01
Regional Manager (and equated categories viz Finance Manager-I, Finance Manager-II, Agricultural Development Manager and Core Faculty) : 05
Regional Manager (and equated categories viz Finance Manager-I, Finance ManagerII, Agricultural Development Manager and Core Faculty) : 05
Matron (Female) (Engineering/ Polytechnic Hostels) : 02
Computer Assistant Grade-II : 06
Fire and Rescue Officer (Driver)(Trainee) : Not Estimated
Overseer Gr-III/Work Superintendent Grade-II : 44
Sales Assistant : 05
Statistical Assistant Gr.II/Statistical Investigator Gr.II : 70
Age Limit:
Assistant Professor in Obstetrics & Gynaecology : 21-46 Years
Assistant Professor in Cardiology : 21-46 Years
Assistant Professor in Nephrology : 21-46 Years
Assistant Professor in Reproductive Medicine : 21-45 Years
Assistant Professor in CardioVascular and Thoracic Surgery : 21-46 Years
Assistant Professor in Orthopaedics : 21-46 Years
Assistant Professor (In the following Subjects : 1.Malayalam 2.Sanskrit 3.Social Studies) : 22-40 Years
Assistant Professor in Mathematics : 22-40 Years
Agronomist : 21-50 Years
Scientific Officer (Biology) (Physics) (Chemistry) : 20-36 years
Fisheries Extension Officer : 18 -36 Years
Administrative Officer (and equated categories viz. Chief Inspecting Officer / Principal) : 18-45 Years
Medical Social Worker : 21-36 Years
Regional Manager (and equated categories viz Finance Manager-I, Finance Manager-II, Agricultural Development Manager and Core Faculty) : 18-45 Years
Regional Manager (and equated categories viz Finance Manager-I, Finance ManagerII, Agricultural Development Manager and Core Faculty) : 18-50 yaers
Matron (Female) (Engineering/ Polytechnic Hostels) : 35-50 Years
Computer Assistant Grade-II : 18 -36 Years
Fire and Rescue Officer (Driver)(Trainee) : 18-26 Years
Overseer Gr-III/Work Superintendent Grade-II : 18-36 Years
Sales Assistant : 18-36 Years
Statistical Assistant Gr.II/Statistical Investigator Gr.II : 18-36 Years

Salary Details:

Assistant Professor in Obstetrics & Gynaecology : As per UGC norms
Assistant Professor in Cardiology : As Per UGC norms
Assistant Professor in Nephrology : As Per UGC norms
Assistant Professor in Reproductive Medicine : As per UGC norms
Assistant Professor in CardioVascular and Thoracic Surgery : As per UGC norms
Assistant Professor in Orthopaedics : As per UGC Norms
Assistant Professor (In the following Subjects : 1.Malayalam 2.Sanskrit 3.Social Studies) : UGC Scale
Assistant Professor in Mathematics : UGC Scale
Agronomist : ₹ 60,900-1,03,600
Scientific Officer (Biology) (Physics) (Chemistry) : ₹ 36600-79200
Fisheries Extension Officer : ₹ 35700 – 75600
Administrative Officer (and equated categories viz. Chief Inspecting Officer / Principal) : ₹ 29780 – 80230
Medical Social Worker : ₹ 26500-56700
Regional Manager (and equated categories viz Finance Manager-I, Finance Manager-II, Agricultural Development Manager and Core Faculty) : ₹ 25780 – 76305
Regional Manager (and equated categories viz Finance Manager-I, Finance ManagerII, Agricultural Development Manager and Core Faculty) : ₹ 25780 – 76305
Matron (Female) (Engineering/ Polytechnic Hostels) : ₹ 20000-45800
Computer Assistant Grade-II : ₹ 20000 – 45800
Fire and Rescue Officer (Driver)(Trainee) : ₹ 20,000 – 45,800
Overseer Gr-III/Work Superintendent Grade-II : ₹ 9940-16580
Sales Assistant : ₹ 4,500-7,000

🟢Application Fees:
There is no application fee required for Kerala PSC Recruitment

🔴How to Apply?
If you are interested and found yourself eligible for Assistant Professor, Fisheries Extension Officer, click on the apply online link given below. Then, find the appropriate option and fill up the form. You can apply online from 06 Aug 2020 to 09 Sep 2020.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial