കേരള പി‌.എസ്‌.സി 2020 – സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ (വുമൺ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ) തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം


കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കി.  ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പി‌എസ്‌സി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.  ഈ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ (വുമൺ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ) തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്.

-Organisation : Kerala Public Service Commission
-Post : Civil Police Officer (Woman Police Battalion)
-Job Type : State Govt
-Department : Police
-Category No : 94/2020
-Recruitment Type : Direct -Recruitment – Statewide
-Vacancies :  Anticipated
-Salary : Rs. 22,200-48,000/-
-Job Location : Kerala
-Mode of Application : Online
-Application Start : 15 Sep 2020
-Last Date : 21 Oct 2020

-Qualification:

Pass in HS Examination (Plus Two) or its equivalent
In the case of SC and ST candidates who have failed in the HS (Plus Two)examination shall also be considered if sufficient number of qualified candidates not available to fill up the Quota reserved for SC and ST. (Rule 10 (a) (ii) of Part II of the KS&SSR is applicable)

-Vacancy Details:
Statewide – Anticipated

-Age limit:
18-26. Candidates born between 02.01.1994 and 01.01.2002
Relaxation ( in Upper age limit )
05 years for SC/ST candidates
03 years for OBC/ Ex-servicemen candidates

-Salary Details:
₹ 22,200-48,000/

-Physical Qualifications:
1. Height : A minimum of 157 cm.
Note: Minimum Height measurement shall be 150 cm for candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities.

-Vision
Distant Vision : 6/6 Snellen ( Right & Left Eyes)
Near Vision : 0.5 Snellen ( Right & Left Eyes)

-Application Fees:
There is no application fee required for Kerala PSC Recruitment

-How to Apply?

If you are interested and found yourself eligible for Civil Police Officer (Woman Police Battalion), click on the apply online link given below. Then, find the appropriate option and fill up the form. You can apply online from 15 Sep 2020 to 21 Oct 2020.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial