പി.എസ്.സി VEO, LGS, Police, Fire തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികളി ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, ഹൈസ്‌കൂൾ ടീച്ചർ, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ്, കെയർ ടേക്കർ, പ്യൂൺ, ഓവർസിയർ, സൂപ്രണ്ട്, ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ, വാച്ച്മാൻ, അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകൾ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കി.  പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്, ബിഇ, ബിടെക്, ബിഎഡ്, ബിഎസ്‌സി, ബിഎ, ബി.കോം, ഡിപ്ലോമ, എട്ടാം ക്ലാസ്, ടിഇടി, 7 എസ്ടിഡി, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ആറാം എസ്ടിഡിഎൻ യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് പിഎസ്സി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.  ഈ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, ഹൈസ്‌കൂൾ അധ്യാപകൻ, അസിസ്റ്റന്റ്, മേൽനോട്ടക്കാരൻ, സൂപ്രണ്ട്, ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ, പ്യൂൺ, മറ്റ് തസ്തികകൾ എന്നിവ കേരളത്തിലുണ്ട്.

-Organisation : Kerala Public Service Commission
-Post : Assistant Manager, High School Teacher, Assistant, Overseer, Superintendent, Draftsman, Peon & Other
-Job Type : State Govt
-Vacancies : Not Estimated
-Job Location : All Kerala
-Mode of Application : Online
-Application Start : 30 November 2020
-Last Date : 30 December 2020

Educational Qualification:

1. Work Superintendent (Cat No : 320/2020)
Pass in S.S.L.C 2. (A) Surveying and Levelling (Lower) KGTE/MGTE and pass in any two of the following qualifications of KGTE/MGTE (Lower) (a) Building Drawing and Estimating (Lower) (b) Building materials and construction (Lower) (c) Earth work and Road making (Lower) (d) Hydraulics and Irrigation Engineering (Lower) (e) Mensuration (Lower)
Department : Agriculture Development and Farmer’s Welfare Department(Soil Conservation Unit)
Salary : Rs. 19000-43600/-
Vacancies : 01(one)
Age Limit : 18-39

2. Part Time High School Teacher (Arabic) (Cat No : 319/2020)


A Degree in Arabic or a degree with Arabic as one of the optional subjects under pattern II of Part III and B.Ed/B.T/L.T conferred or recognised by the Universities in Kerala. OR
A Title of Oriental Learning in Arabic awarded or recognized by the Universities in Kerala(if such title has been declared as equivalent to Part III of Degree) and Certificate in Language Teacher’s Training issued by the Commissioner for Government Examinations, Kerala.
Department : Education
Salary : Rs. 19,000-43,600/-
Vacancies : Kollam – 01 (One)
Age Limit : 18-43

3. L P School Teacher (Malayalam Medium) (Cat No : 313/2020-318/2020)
A pass in SSLC Examination conducted by the Commissioner for Government Examinations, Kerala or its equivalent. OR A pass in Pre-degree examination conducted by any of the Universities in Kerala or any examination recognized by any such Universities in Kerala as equivalent to Pre-degree examination. OR A pass in Higher Secondary Examination conducted by the Board of Higher Secondary Examinations, Kerala or any other Examinations recognized by Government as equivalent thereto. (2) A pass in TTC Examination conducted by the Commissioner for Government Examinations, Kerala.


Department : Education
Salary : Rs.25200-54000/-
Vacancies : 132
Age Limit : 18-43

4. Lecturer in Civil Engineering (Cat No : 312/2020)
First Class Bachelor’s Degree in Civil Engineering from a recognised University after undergoing a regular course of Study
Department : Technical Education (Govt. Polytechnics)
Salary : Rs.15600-39100/
Vacancies : 01(one)
Age Limit : 20-44

5. Junior Instructor (Hospital House Keeping) (Cat No : 311/2020)
1. Pass in S.S.L.C or its equivalent qualification. :
2. (a) National Trade Certificate in the appropriate trade with three years experience in the trade after obtaining the certificate. OR (b) National Apprenticeship Certificate in the appropriate trade with one year experience after obtaining the certificate. OR (c) Diploma in the appropriate branch of Engineering from a Government or Government Recognized polytechnic or its equivalent qualification.
Department : Industrial Training Department
Salary : Rs.26,500 – 56,700/-
Vacancies :  01 (One)
Age Limit : 19-47

6. Assistant Professor in Mathematics (Cat No : 309/2020 -310/2020)


1). Masters Degree in the subject concerned with not less than 50% marks or its equivalent and good academic record .
Department : Kerala Collegiate Education
Salary : UGC Scale
Vacancies :  09
Age Limit : 22-45

7. Last Grade Servants (Special Recruitment from SC/ST only) (Cat No : 308/2020)
Should have passed standard VII and should not have acquired any degree.
Department : Various
Salary : Rs.16500-35700/-
Vacancies : 15
Age Limit : 18-41

8. Village Extension Officer Gr II (Special Recruitment from among Scheduled Caste  (Cat No : 307/2020)
Must possess the minimum general educational qualification of SSLC standard with minimum aggregate marks of 40% or equivalent qualification.
Department : Rural Development
Post Name : /Scheduled Tribe only)
Salary : Rs. 20,000-45,800/
Vacancies :  Anticipated Vacancy
Age Limit : 19-41

9. Junior Health Inspector Gr.II (SC/ST & ST Only) (Cat No : 306/2020)
1. General Pass in Plus 2 with Science subjects or its equivalent examination from recognized institutions. 2. Technical Diploma in Health Inspector course conducted by Director of Health Services or by any other institution recognized by Government of Kerala. 3. Registration Registration with Kerala Paramedical Council All Qualifications are secured before last date of receipt of applications
Department : Health Services
Salary : Rs.22,200-48,000/-
Vacancies : 55
Age Limit : 18-41

10. L P School Teacher (Malayalam Medium) (Cat No : 305/2020)


1) A pass in S.S.L.C. Examination conducted by the Commissioner for Government Examinations , Kerala or its equivalent. OR A pass in Pre-degree examination conducted by any of the Universities in Kerala or any examination recognised by any such Universities in Kerala as equivalent to Pre-Degree examination. OR A pass in Higher Secondary Examination conducted by the Board of Higher Secondary Examination, Kerala or any other examination recognised by Government as equivalent thereto.
2) A pass in T.T.C Examination conducted by the Commissioner for Government Examinations, Kerala 3) Must have passed the Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) for this post conducted by the Government of Kerala.
Department : Education
Salary : Rs. 25200-54000/-
Vacancies : 09
Age Limit : 18-45

11. U P School Teacher (Malayalam Medium) (Cat No : 304/2020)
1) A pass in S.S.L.C. Examination conducted by the Commissioner for Government Examinations , Kerala or its equivalent. OR A pass in Pre-degree examination conducted by any of the Universities in Kerala or any examination recognised by any such universities in Kerala as equivalent to Pre-Degree examination. OR A pass in Higher Secondary Examination conducted by the Board of Higher Secondary Examination, Kerala or any other examination recognised by Government as equivalent thereto.
2) A pass in T.T.C Examination conducted by the Commissioner for Government Examinations, Kerala. OR A Degree in any subject and B.Ed/B.T/L.T conferred or recognised by the Universities in Kerala
Department : Education
Salary : Rs.25200-54000/-
Vacancies : 11
Age Limit : 18-45

12. Security Guard Grade II (Cat No : 303/2020)
i) Pass in Std. VII (new) or equivalent ii) Not less than 3 years experience in the Armed Forces (Viz. Army, Navy or Air Force) iii) Knowledge of Cycling
Department : Kerala Minerals and Metals Ltd. (Titanium Dioxide Pigment Unit)
Salary : Rs.6350-12560 (PR)
Vacancies : 01 (One)
Age Limit : 18-41

13. Radiographer Grade II (Cat No : 302/2020)


A pass in Pre-Degree Course ii) Pass in two years Certified Radiological Assistant Course conducted by the Directorate of Medical Education, Thiruvananthapuram
Department : Medical Education
Salary : Rs.11620-20240/- (PR)
Vacancies : 02 (Two)
Age Limit : 18-41

14. Laboratory Technician Grade II (Pharmacy) (Cat No : 301/2020)
(a) General : A pass in Pre Degree Examination in Science or equivalent qualification. (b) Technical : Compounding Test previously conducted by the Director of Health Services, Trivandrum. OR Diploma in Pharmacy from any recognized Institution
Department : Medical Education
Salary : Rs.11,620 – 20,240/-(PR)
Vacancies : 01 (One)
Age Limit : 18-42

15. Police Constable Driver (Statewide) (Cat No : 300/2020)
(a) Must possess SSLC or its equivalent Qualification.
(b) Must possess a current Heavy Duty Vehicle License with Badge. D
Department : Police
Salary : Rs. 22,200 – 48,000/
Vacancies : 30 Vacancies
Age Limit : 18-31

16. ICDS – Supervisor (Special Recruitment from Scheduled Tribes Women candidates only). (Cat No :  299/2020)
(1) Degree in Sociology/Social Work, Home Science or Psychology of a recognized University. OR
(2) A Degree in any other discipline of a recognized University along with Balasevika Training Certificate (One Year Course) issued by the Indian/State Council for Child Welfare or any other recognized Institutions or Pre-Primary Teachers Training Certificate from Institutions recognized by the Government.

Department : Women and Child Development
Salary : Rs.26,500 – 56,700
Vacancies : 04 (Four)
Age Limit : 18-41

17. Higher Secondary School Teacher (Junior) (Cat No : 292/2020 -298/2020)
(1) Botany
(2) Physics
Department : Kerala Higher Secondary Education
Salary : Rs.32,300-68,700/-
Vacancies : 16
Age Limit : 20-45

18. Child Development Project Officer (Special Recruitment from among women candidates in Scheduled Tribes only) (Cat No : 291/2020)
(a) Masters Degree in Home Science or Social Work or Sociology or Psychology of a recognized University. Preferential Qualification (b) Post Graduate Diploma in Social Work recognized by Govt. of India or Govt. of Kerala.
Department : Women and Child Development
Salary : Rs.35,700 – 75,600
Vacancies : 01 (One)
Age Limit : 25-46

19. Confidential Assistant (Selection Grade) (Special Recruitment from among SC/ST) (Cat No : 290/2020)


1. Pass in Plus Two or its equivalent.
2. Lower Grade Certificate inTypewriting English (KGTE) and Computer Word Processing or its

20. Higher Secondary School Teacher (Cat No : 281/2020-289/2020)
(1) Zoology (4) Physics (5) Chemistry (6) Mathematics (7) Geography10
Department : Kerala Higher Secondary Education
Salary : Rs.39,500-83,000/-
Vacancies : 57
Age Limit : 20-45

21. Computer Grade II (Cat No : 280/2020)
1 Pass in SSLC or equivalent qualification
2.a Diploma in Printing Technology of a recognized institution ; or b Pass in KGTE/MGTE(Lower) in Composing,Machine Work and Book Binding or equivalent qualification.
Department : Printing
Salary : Rs.20000-45800/-
Vacancies : 04
Age Limit : 18-36

22. High School Teacher (Natural Science) Malayalam Medium (By Transfer) (Cat No : 279/2020)
1) A Degree in the concerned subject and B.Ed/BT in the concerned subject conferred or recognized by the Universities in Kerala. (Degree in Concerned subjects are specified in Note (iii) below.)
2) Must have passed the Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) for this post conducted by the Government of Kerala
Department : Education
Salary : Rs.29200-62400/
Vacancies : 04
Age Limit : Not applicable

23. High School Teacher (Social Science) Kannada Medium (By Transfer) (Cat No : 278/2020)
A Degree in the concerned subject and B.Ed/BT in the concerned subject both conferred or recognized by the Universities in Kerala. (Concerned subject are specified in Note (iii)below. Must have passed the Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) for this post conducted by the Government of Kerala
Department : Education
Salary : Rs.29200-62400/-
Vacancies : 01 (One)
Age Limit : Not applicable

24. Assistant Manager (Boiler Operation) (Cat No : 277/2020)
(i) Degree in Mechanical or Electrical Engineering from a recognized University or Diploma in Mechanical Engineering or Electrical Engineering from a recognized Board/Authority.
(ii) Boiler Operation Engineer’s Proficiency Certificate duly endorsed for validity by the Chairman of the Board for Operation Engineer’s Examination, Kerala State.
Department : Travancore Titanium Products Limited
Salary : Rs.11910-19350/-
Vacancies : 01 (One)
Age Limit : 20-36

25. Peon/Watchman (Direct Recruitment from among the Part-Time employees in KSFE Limited) (Cat No : 276/2020)


1. Pass in Standard VI(New) or equivalent.
2. Not less than 3 years service in the company as on the date of application.
Department : Kerala State Financial Enterprises Limited (KSFE)
Salary : Rs.15665-26790/-
Vacancies : 20 (Twenty)
Age Limit : 18-50

26. Driver cum Office Attendant (Cat No : 275/2020)
1. A Pass in Standard VII/III Forum
2. Must possess a valid Driving License of three years standing to drive Light Motor Vehicles with Driver’s Badge.
3. Proficiency in driving Light Motor Vehicles . (To be proved by a Practical Test conducted by Kerala Public Service commission during the course of selection)
Department : Kerala Administrative Tribunal
Salary : Rs.18000-41500
Vacancies : 05 (Five)
Age Limit : 18-36

27. Inspecting Assistant (Cat No : 274/2020)
1. A pass in Plus Two or equivalent OR
2. SSLC or equivalent and holds a National Trade Certificate issued by National Council for Vocational Training or its equivalent
Department : Legal Metrology Department
Salary : Rs.19000-43600/-
Vacancies : 08 (Eight)
Age Limit : 18-36

28. Caretaker (Female) (Cat No : 273/2020)
(1) PDC or Plus Two or equivalent and one year experience as a care giver in any of the child care institution recognized by the Kerala State Orphanage Control Board under Social welfare Department.
(2) Should possess good physique.
Department : Women and Child Development
Salary : Rs.20000-45800/-
Vacancies : 09 (Nine)
Age Limit : 18-36

29. Overseer/Draftsman (Mechanical) Grade I (Cat No : 272/2020)
Upper Subordinate Diploma of the College of Engineering Guindy in Mechanical Engineering OR Diploma in Mechanical Engineering of the Kerala University or Diploma recognized by Government as equivalent thereto. OR Lower Subordinate Diploma of the College of Engineering, Guindy in Mechanical Engineering OR Licentiate in Mechanical engineering issued by the Government of Kerala or other Diploma recognized as equivalent thereto
Department : Irrigation
Salary : Rs.26500-56700/-
Vacancies : Anticipated Vacancy
Age Limit : 18-36

30. Assistant (Tamil Knowing) (Cat No : 271/2020)
1. Must possess a Degree of BA, B.Sc or B.Com or equivalent Degree of any recognised University in India. 2. Proficiency in Tamil and Malayalam languages. (To be proved at the Written Test to be held for selection to the post achieving the standard prescribed hereunder)
Department : Kerala Public Service Commission
Salary : Rs.27800-59400/-
Vacancies : 01 (one)
Age Limit : 18-30

31. Superintendent (Cat No : 270/2020)
1. B.Com. with not less than 55% marks from a recognised University.
2. KGTE Typewriting English (Higher), Malayalam (Lower), KGTE Shorthand English (Higher), Malayalam (Lower) and computer word processing or its equivalent
Department : Technical Education Department – Government Commercial Institute
Salary : Rs.35700-75600/-
Vacancies : Not Estimated
Age Limit : 20-36

How to Apply?
If you are interested and found yourself eligible for Assistant Manager, High School Teacher, Assistant, Overseer, Superintendent, Draftsman, Peon & Other, click on the apply online link given below. Then, find the appropriate option and fill up the form. You can apply online from 30 Nov 2020 to 30 Dec 2020.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial