പി.എസ്.സി VEO, LGS, Police, Fire തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികളി ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, ഹൈസ്‌കൂൾ ടീച്ചർ, ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ്, കെയർ ടേക്കർ, പ്യൂൺ, ഓവർസിയർ, സൂപ്രണ്ട്, ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ, വാച്ച്മാൻ,

Read more

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ്ഗാർഡ് നാവിക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു; മാസ ശമ്പളം ₹21,700 മുതൽ

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020: നവിക് (ഡിബി) തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പുറത്തിറക്കി.  പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള

Read more

ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ 2020 | അവസാന തീയതി: 15-12-2020

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിജയകരമായ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ (ലുലു ഗ്രൂപ്പ്).  പ്രശസ്‌ത ബിസിനസ്സ് ദർശകനായ യൂസഫ് അലി എം‌എ

Read more

ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ 2020

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിജയകരമായ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ (ലുലു ഗ്രൂപ്പ്). പ്രശസ്‌ത ബിസിനസ്സ് ദർശകനായ യൂസഫ് അലി എം‌എ

Read more

കേരള പി‌.എസ്‌.സി 2020 – സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ (വുമൺ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ) തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കി.  ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള

Read more

ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിജയകരമായ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ (ലുലു ഗ്രൂപ്പ്). പ്രശസ്‌ത ബിസിനസ്സ് ദർശകനായ യൂസഫ് അലി എം‌എ

Read more

സപ്ലൈകോ-യിൽ സെയിൽസ് മാൻ ആവാം- 1500 ഒഴിവുകൾ

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സപ്ലൈകോ (മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ) – യിൽ സെയിൽസ് മാൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. രണ്ടായിരത്തോളം ഒഴിവുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ

Read more

കേരള പി‌.എസ്‌.സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020 – കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

കേരള പി‌.എസ്‌.സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കി. പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ

Read more

ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രീ മെട്രിക്, പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു

സർക്കാർ പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ് ഒ.ബി.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചു. മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ (ഒ.ബി.സി) അംഗങ്ങളായവർക്കും സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ

Read more
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial