പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം 2021 – 42 സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ, വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്, ഫയർമാൻ, കാർപെന്റർ തസ്തികകളിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷിക്കുക.

പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം 2021: സിവിലിയൻ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ, വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്, ഫയർമാൻ, ലേബർ, കാർപെന്റർ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി. 

Read more
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial