മകന്റെ സ്കൂൾ കിറ്റും വാങ്ങിച്ചിട്ട് കെട്ട്യോള് ഉണ്ടാക്കിയ ചോറ് വയറു നിറച്ച് കഴിച്ച് മൊബൈൽ എടുത്ത് FB യിൽ അവൻ നീട്ടി എഴുതി…

✒️ സാജൻ കുളങ്ങര തോമസ് അമ്മക്ക് പ്രതിമാസം കിട്ടുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ എടുത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മീനും വാങ്ങി റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് സൗജന്യ റേഷനും വാങ്ങി

Read more
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial