പൊതുജനാഭിപ്രായം

നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആർക്ക്...?
Previous articleദലിത് യുവാവിനെ ആൾകൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നു; അമ്മയെ നഗ്നയാക്കി, സഹോദരിക്കും മർദനം
Next articleപ്രായശ്ചിത്ത, പ്രതികാര വോട്ട് ദിനമാണ് സെപ്റ്റംബർ 5; ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ജയിക്കും’