കേരള പി‌.എസ്‌.സി 2020 – സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ (വുമൺ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ) തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കി.  ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള

Read more
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial